Statut

APTI este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, funcționând în condițiile reglementate de prezentul Statut, Actul Constitutiv, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 și alte acte normative incidente în materie.

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1 Denumirea asociației este ASOCIAȚIA PENTRU TEHNOLOGIE ȘI INTERNET – APTI. Asociația are siglă și însemne proprii cu forma și conținutul stabilite prin decizia Consiliului Director.

Art. 2 Durata asociației este nelimitată în timp, cu începere de la data dobândirii personalității juridice prin înscrierea sa în registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 3 Sediul APTI poate schimbat în condițiile reglementate de lege și Statut. Prin Hotărâre a Adunării Generale, APTI va putea constitui filiale și alte entități juridice atât în țară, cât și în străinătate, iar prin decizie a Consiliului Director, supusă validării Adunării Generale, se vor putea constitui reprezentanțe precum și alte structuri specializate, fără personalitate juridică, pentru realizarea anumitor obiective specifice.

Capitolul II
Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4 APTI are ca scop promovarea unei utilizări leale a serviciilor societății informațonale în concordanță cu normele legale în vigoare.

Art. 5 Obiectivele principale ale APTI sunt:

 1. Să promoveze și să propună standarde de calitate a serviciilor societății informaționale;
 2. Să apere toți utilizatorii români, de orice fel de activități ilegale care pot avea loc pe Internet;
 3. Să acționeze pe lângă autoritățile competente în ceea ce privește diversele reglementări care trebuiesc adoptate pentru prevenirea și sancționarea abuzurilor în domeniul serviciilor societății informaționale;
 4. Să ia atitudine împotriva oricăror abuzuri care pot avea loc prin intermediul serviciilor electronice;
 5. Să elaboreze coduri de conduită în concordanță cu dispozițiile art. 18 din Legea 365/2002 privind Comerțul electronic;
 6. Să contribuie la punerea în practică a prevederilor legale;
 7. Să apere, reprezinte și promoveze interesele comune ale membrilor, în conformitate cu scopul prevăzut la art. 4;
 8. Să reprezinte interesele asociației pe lângă organismele și organizațiile interne și internaționale;
 9. Să contribuie la dezvoltarea Internetului în România.

Capitolul III
Patrimoniul Asociației

Art. 6 Patrimoniul inițial al APTI este de 6 milioane lei constituit prin contribuția asociaților, în numerar, sumă pe care aceștia o alocă în mod irevocabil realizării scopului amintit mai sus, contribuția fiecărui asociat fiind de 1500000 de lei.

Art. 7 Patrimoniul APTI cuprinzând fonduri bănești și alte drepturi constituite în favoarea sa în condițiile legii, poate fi completat și dezvoltat prin contribuțiile ulterioare ale asociaților și ale noilor membrii, cotizații, donații, sponsorizări, subvenții de la persoane fizice sau juridice, venituri din activități proprii, precum și din alte surse permise de lege.

Art. 8 Asociația poate desfășura în condițiile legii, activități economice directe, cu capitalul exclusiv al APTI, precum și în asociere cu alte capitaluri. De asemenea, APTI va putea înființa societăți comerciale în condițiile legii. APTI va putea încheia convenții de cooperare economică sau cu caracter de mutualitate cu alte persoane juridice române sau străine. Sumele rezultate din aceste activități se vor putea folosi numai pentru realizarea scopului și obiectivelor APTI, prevăzute în prezentul statut.

Capitolul IV
Membrii APTI

Art. 9 Poate fi membru APTI orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate și cetățenie, care acceptă prevederile prezentului Statut și care să nu fi efectuat vreo activitate contrară scopului, principiilor și obiectivelor asociației conform art. 14.
Art. 10 Obținerea calității de membru presupune completarea unei cereri de aderare și plata unei contribuții personale în momentul intrării în asociație. Contribuția personală va fi stabilită de către Adunarea Generală. Cererea va trebui aprobată de către Consiliul Director. Decizia va fi publicată pe lista de discuții APTI și poate fi atacată în termen de 5 zile de orice membru pentru unul din motivele stipulate în art. 14. În cazul unei contestații a acesteia pe lista de discuții, Consiliul Director va reconsidera decizia cu privire la cererea de aderare în termen de 15 zile și va anunța decizia definitivă pe lista de discuții.
Art. 11 Membrii au următoarele drepturi:

 1. să participe la întâlnirile APTI;
 2. să ia cuvântul în cadrul întâlnirilor APTI;
 3. să aiba acces la informațiile de ordin general care privesc APTI;
 4. să participe la întâlniri sau proiecte APTI la nivel local, național sau internațional;
 5. să-și exprime votul în cadrul întâlnirilor APTI;
 6. să folosească sigla și mențiunea ‘Membru APTI’ în prezentarea activității proprii;
 7. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației
 8. să sesizeze Asociația despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării și promovării acestor interese;
 9. să beneficieze, în condițiile stabilite de statut și în Regulamentul de Organizare și Funcționare, de serviciile Asociației;
 10. să se retragă din asociație.

Art. 12 Membrii au următoarele obligații:

 1. să respecte Actul Constitutiv, Statutul APTI și Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 2. să participe la Adunarea Generală sau la ședintele Consiliului Director, după caz;
 3. să respecte hotărârile adoptate de organele de conducere;
 4. să achite cotizația anuală la datele stabilite de Adunarea Generală;
 5. să contribuie activ la desfășurarea acțiunilor propuse și organizate de asociație, la realizarea scopului și obiectivelor acesteia.

Art. 13 Membrii Asociației pierd aceasta calitate, după caz, prin:

 1. prin renunțarea la calitate de membru;
 2. prin retragerea calității de membru, în cazul în care acesta nu plătește cotizația anuală, sau încalcă obligațiile ce-i incumbă în baza prezentului statut ori devine incompatibil ca urmare a intrării în unele din situațiile prevăzute de art. 14.

Pierderea calității de membru se constată sau, după caz, se decide de Consiliul Director al APTI cu 2/3 din voturi. Hotărârea poate fi atacată în fața Adunării Generale.

Art. 14 Nu pot fi membri ai APTI persoanele fizice sau juridice care, înainte de intrarea în Asociație sau pe durata apartenenței la aceasta:

 1. au realizat orice activitate care, prin natura sa, poate dăună imaginii de echidistanță, imparțialitate și bună credință a APTI;
 2. au realizat orice activitate sau acțiune contrară cu deciziile Asociației și care ar duce la neîndeplinirea scopurilor sau intereselor APTI;
 3. au realizat orice activitate sau acțiune defăimătoare la adresa APTI sau a unui membru APTI.

Cazurile de incompatibilitate se aplică faptelor săvârșite atât înainte cât și după înființarea APTI. Constatarea incompatibilității este de competența Consiliului Director, care poate fi sesizat prin act scris despre un anumit caz de incompatibilitate a unui membru sau viitor membru. Consiliul Director are obligația de a informa membrul APTI cu privire la acuzațiile aduse și să îi acorde posibilitatea de apărare.

Art. 15 Membrii care încalcă obligațiile prezentului Statut și al Regulamentului de Organizare și Funcționare pot fi sancționați de către Consiliul Director. Modul de sancționare, sancțiunile și posibilitatea atacării acestora vor fi reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Capitolul V
Organele de conducere, administrare și control ale APTI

Art. 16 Organele Asociației sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzorul.

în raport cu numărul membrilor, cu obiectivul lor de activitate și interesele lor, Asociația se poate organiza pe filiale, grupe de lucru și secțiuni. Acestea vor fi conduse de un Director stabilit prin hotărâre a Consiliului Director.

Art. 17 Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an la inițiativa Președintelui sau a cel puțin o treime dintre membri. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, prin orice mijloace de comunicare. O dată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezența a cel puțin jumătate din membri, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea celor prezenți. În cazul în care se discută modificarea statutului, este necesară prezența a cel puțin 2/3 din membri.
În situația în care la Adunarea Generală nu sunt prezenți cel puțin jumătate din membri, se va convoca o nouă Adunare Generală, în termen de o lună de la data primeia, în care se vor putea adopta hotărârii valabile indiferent de numărul de asociați care participă, cu votul majoritătii celor prezenți.

Art. 18 Adunarea Generală are urmatoarele atribuții:

 1. stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;
 2. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 3. alege și revocă Președintele și membrii Consiliului Director;
 4. alege și revocă Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori;
 5. înființează filiale și alte entități juridice;
 6. hotărăște modificarea Actului Constitutiv, a Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
 7. dispune cu privire la dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare
 8. stabilește cuantumul cotizației membrilor APTI;
 9. aprobă rapoartele de activitate și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director și a Președintelui APTI
 10. dezbate problemele de interes general și actual ale Asociației, adoptă rezoluții care reflectă poziția membrilor Asociației în problemele dezbătute și care cuprind concluziile și propunerile de măsuri corespunzătoare.

Art. 19 Consiliul Director este organul executiv al APTI. Consiliul Director este compus din Președinte și 6 membri aleși de către Adunarea Generală. Cei 6 membri ai Consiliului Director sunt aleși pe o perioadă de 1 an de zile. Nici un membru al Consiliului Director nu poate îndeplini o funcție în cadrul APTI mai mult de patru mandate consecutiv.
Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată la două luni după un calendar prestabilit și își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă acest cvorum nu este îndeplinit se face o nouă convocare în maxim 10 zile de la prima și se vor lua decizii cu majoritate simplă indiferent de numărul membrilor prezenți. Membrii Consiliului Director trebuie să fie anunțați cu cel puțin trei zile înainte de fiecare ședință. Această obligație revine Președintelui sau Directorului Executiv. Președintele APTI prezidează Consiliul Director.
Cel puțin patru membri din Consiliul Director nu trebuie să primească vreun avantaj material din participarea lor în cadrul APTI.

Art. 20 Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;
 2. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 3. aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;
 4. execută hotărârile Adunării Generale;
 5. execută bugetul aprobat de Adunarea Generală;
 6. propune Adunării Generale modificări la Actul Constitutiv și Statut;
 7. aprobă afilierea APTI la organisme naționale sau internaționale;
 8. pregătește Adunările Generale și se îngrijește de buna desfășurare a acestora;
 9. aprobă cererile de înscriere în Asociație conform art. 10;
 10. decide pierderea calității de membru ca urmare a încălcării grave a obligațiilor prevăzute de art. 12;
 11. decide sancțiunile ce vor fi aplicate membrilor în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 12. elaborează un Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi aprobat de Adunarea Generală;
 13. dezbate problemele de interes general ivite în perioada dintre Adunările Generale și adoptă concluzii și hotărâri cu măsurile corespunzătoare;
 14. elaborează programe și proiecte care vor fi supuse aprobării următoarei sesiuni a Adunării Generale;
 15. elaborează strategii și tactici de punere în aplicare a programelor și proiectelor aprobate de către Adunarea Generală;
 16. desemnează Directorul Executiv la propunerea Președintelui Asociației și îl împuternicește să execute acțiunile ce îi revin conform Regulamentului de Organizare și Funcționare și celorlalte documente ale Asociației;
 17. aprobă mandatele pentru delegații Asociației care participă la reuniuni interne și internaționale;
 18. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 19. publică pe lista de discuții a Asociației informări cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate.

În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Director adoptă decizii prin majoritatea simplă.

Art.  21 Președintele Asociației este ales pe o durată de 2 ani. Odată ales devine și președintele Consiliului Director. Președintele Asociației supraveghează întreaga activitate a Asociației și urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director. El își asumă responsabilitatea funcționării APTI pe durata mandatului său.

Atribuții:

 1. Prezidează ședințele Adunărilor Generale și ale Consiliului Director;
 2. Convoacă Adunarea Generală și asigură bună desfășurare a sa;
 3. Reprezintă Asociația în raporturile cu personalul angajat, cu autoritățile publice precum și cu alte persoane fizice sau juridice;
 4. Propune Consiliului Director cel puțin un candidat pentru postul de Director Executiv.

Art. 22 Directorul Executiv asigură desfășurarea activităților curente ale Asociației și realizează sarcinile ce îi revin potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare și altor documente ale Asociației. El are următoarele atribuții:

 1. asigură conducerea operativă a Asociației;
 2. participă la ședintele Consiliului Director fără drept de vot;
 3. propune organigrama și politica de personal ale Asociației;
 4. în exercitarea atribuțiilor sale, este ajutat de personalul permanent angajat al Asociației sau poate face apel la servicii ale terților, persoane fizice și juridice;
 5. stabilește remunerația personalului permanent angajat;
 6. angajează și demite personalul APTI, în condițiile legii;
 7. ștabilește contacte cu parteneri de afaceri, cu administrația de stat, organizații neguvernamentale, cu legislativul, precum și cu organizații și instituții din afara țării pentru dezvoltarea lobby-ului Asociației;
 8. angajează Asociația în relațiile cu partenerii din țară și străinătate;
 9. efectuează rapoarte pe care le prezintă la fiecare întrunire a Consiliului Director privitoare la implementarea activităților.

Art. 23 Cenzorul sau membrii Comisiei de Cenzori, după caz, sunt numiți prin hotărâre a Adunării Generale, care stabilește și numărul acestora.

Art. 24 În realizarea competenței sale, Cenzorul sau Comisia de Cenzori:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c. în afară de aceste rapoarte, Cenzorul sau Comisia de Cenzori va întocmi procese-verbale în care va consemna toate constatările, concluziile și recomandările lor. Aceasta vor fi obligatoriu publicate pe lista de discuții APTI. Președintele Asociației răspunde de aducerea la îndeplinire a recomandărilor Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, față de care nu și-a exprimat în scris opinia divergentă.

d. poate participa la ședințele Consiliul Director, fără a avea însă drept de vot.

Cenzorul sau membrii Comisiei de Cenzori au acces liber la toate documente financiare și de gestiune ale Asociației.
Cenzorul sau Comisia de Cenzori va putea să-și exercite oricând controlul său, dar nu mai puțin de o dată pe trimestru.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art. 25 APTI va ţine un registru al hotărârilor Adunării Generale, un registru al deciziilor adoptate de Consiliul Director, un registru al constatărilor Cenzorului.
APTI va ţine registrul de evidenţă contabilă în condiţiile stabilite de lege.

Art. 26 Dizolvarea și lichidarea APTI, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare vor fi hotărâte de Adunarea Generală. Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. Condițiile și modalitățile de dizolvare și lichidare sunt cele reglementate de OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații.