De câte verdicte de neconstituționalitate mai aveți nevoie ca să ne respectați viața privată?

  • Posted on: 11 July 2014
  • By: Bogdan Manolea

(see also text in German, English - below)

România traversează în aceste zile o întrecere absurdă între autoritățile statului – care impun legi pentru controlul absolut asupra comunicațiilor cetățenilor – și justiția, care nu mai prididește să le declare neconstituționale. Organizațiile semnatare salută ultima decizie a Curții Constituționale, de a declara neconstituțională Legea Big Brother, precum și sesizarea Avocatului Poporului, de neconstituționalitate a Legii cartelelor Pre Pay cu buletinul, și le cer parlamentarilor țării să-și înfrâneze slăbiciunile în fața serviciilor de informații și să-și canalizeze eforturile spre legiferarea conformă cu interesul public și în respect față de drepturile fundamentale ale omului.

Considerăm că după două verdicte naționale de neconstituționalitate, plus o invalidare europeană, date în ultimii 5 ani pe aceeași temă, Parlamentul, Guvernul și serviciile de informații ar trebui să înțeleagă că dorințele lor contravin drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

O cronologie:

 

  1. Reţinerea datelor de trafic, de localizare şi de identificare, de către furnizorii de servicii şi reţele de comunicaţii electronice a generat nenumărate controverse încă de la apariţia Directivei europene nr. 2006/24/UE. În România, prima lege (Legea nr.298/2008) prin care s-a dorit transpunerea directivei a fost declarată neconstituţională, Curtea Constituţională (CCR) bazându-şi argumentele în principal pe încălcarea dreptului la viaţă privată prin obligaţia general aplicabilă de a păstra date care sunt legate în mod direct de comunicaţiile private ale tuturor cetăţenilor.
  2. În 2012, o nouă lege privind reținerea datelor (Legea nr.82/2012) a fost adoptată de către Parlamentul României. Și aceasta a fost declarată neconstituțională de către CCR, în urmă cu două zile. Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile Legii nr.82/2012 privind reţinerea datelor sunt neconstituţionale.
  3. Însăși Directiva europeană privind retenția datelor a fost invalidată în luna aprilie 2014, de Curtea de Justiție Europeană. Aceasta a deschis calea statelor europene care implementaseră directiva să-și abroge legile naționale. În loc să profite și să abroge Legea 82/2012, Parlamentul României a plusat, adoptând în regim de urgență Legea privind aprobarea Ordonanței guvernului 111/2011, prin care mai instituie o măsură abuzivă: înregistrarea utilizatorilor de cartele Pre-Pay și a utilizatorilor de rețele Wi-Fi. În plus, avem toate motivele să ne așteptăm la aceeași celeritate din partea legiuitorului și în privința Legii securității cibernetice, care se află la un vot distanță de trecerea prin parlament.
  4. Societatea civilă a semnalat de fiecare dată Avocatului Poporului (AVP), președinților celor două camere ale Parlamentului și Președintelui României, neconstituționalitatea tuturor acestor demersuri. În ultimul ceas Avocatul Poporului a sesizat, și el, neconstituționalitatea Legii cartelelor Pre-Pay cu buletinul. „Avocatul Poporului apreciază că Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice aduce atingere principiului garantării și ocrotirii vieții intime familiale și private de către autoritățile publice și principiului proporționalității prevăzut expres de art. 53 alin. (2) din Constituţie.”

În concluzie, organizațiile semnatare salută răspunsurile prompte ale CCR și AVP la semnalele trase de societatea civilă, precum și faptul că cele două instituții sancționează derapajele constituționale ale legiuitorului. Ne exprimăm încrederea că și Legea cartelelor și Wi-Fi-ului cu buletinul va fi declarată neconstituțională, în ședința din 16 septembrie 2014  în care CCR va dezbate sesizarea Avocatului Poporului.

Facem un apel către Parlament și Guvern să-și concentreze eforturile de propășire a neamului prin stimularea dezvoltării economice și mai puțin prin îngrădirea libertăților fundamentale.

Semnatari:

Maria-Nicoleta Andreescu, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Bogdan Manolea, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI)

Mircea Toma, ActiveWatch

Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Ștefan Cândea, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI)

Vasile Crăciunescu, Geo-spatial.org

Tiberiu Turbureanu, Fundația Ceata

Oana Preda, Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Mihail Bumbeș, Miliția Spirituală

Toma Pătrașcu, Asociația Secular Umanistă din România (ASUR)

Gabriel Petrescu, Director Executiv, Fundația pentru o Societate Deschisă

 

How many unconstitutionality rulings do you need in order to respect our privacy?

These days Romania is going through an absurd competition between the state – that keeps imposing laws designed to give it complete control over the citizens' communications – and the justice system, that can't stop ruling these laws unconstitutional. The signatories of this document are welcoming the Romanian Constitutional Court's latest decision, which rules the so called “Big Brother” law to be unconstitutional, as well as the Ombudsman decision to notify the Constitutional Court on the matter of the unconstitutionality of the law requiring the registration of all prepaid SIM cards, and are asking the Members of the Parliament to overcome their weaknesses dealing with the intelligence services and focus their efforts towards legislating in the interest of the public and respecting fundamental human rights.

We consider that after two unconstitutionality rulings, and an invalidation at the European level, during the last 5 years on the same issue, the Parliament, the Government and the intelligence services should understand that their goals are infringing on the fundamental rights of the citizens.

Some history:
1. Communication, location and identification data retention by the communication service providers generated ample controversy ever since the introduction of the 2006/24/UE European Directive. In Romania, the first law (law no.298/2008) that attempted to implement the directive was ruled unconstitutional. The Constitutional Court of Romania (CCR) based their argumentation, primarily, on the fact that data retention infringes on the right to privacy by imposing the obligation to, indiscriminately, retain personally identifiable information on all citizens using communication services.
2. In 2012, a new data retention law (law no. 82/2012) was adopted by the Romanian Parliament. This too was ruled unconstitutional by the CCR a couple of days ago. Unanimously. The Court found the provisions of the data retention law to be unconstitutional.
3. The European Directive concerning data retention was invalidated as well in April 2014 by the European Court of Justice (ECJ). This paved the way for the European Union Member States that implemented the directive to repeal the laws implementing it. Instead of taking advantage of this and repealing law no.82/2012, the Romanian Parliament went the other way by adopting, using the emergency procedure, the law on the Government's Executive Order no.111/2011, which implements yet another abusive measure: registering all prepaid SIM card users and all WiFi hotspot users. On top of that, we have serious reasons to expect the same kind of legislative speed when it comes to the cybersecurity law that is just a few votes away from beng adopted.
4. The civil society notified each time the Ombudsman, the presidents of both chambers of the Parliament and the President of Romania of the unconstitutionality of these initiatives. At the eleventh hour, the Ombudsman took note of the unconstitutionality of the prepaid SIM card registration law and notified the CCR. “The Ombudsman considers that the Law for the modification and completion of the Emergency Executive Order of the Government no.111/2011 concerning electronic communications infringes on the principle of guaranteeing and protecting privacy by the public authorities and the principle of proportionality expressly stipulated by art. 53 alin, (2) of The Constitution.”


In conclusion, the signatories are welcoming the prompt answers of the CCR and the Ombudsman to the issues raised by the civil society, and appreciate the fact that the two institutions are keeping a check on the constitutional misadventures of the legislative. We are trusting the CCR to rule the law of SIM card and WiFi registration to be unconstitutional during the 16 September 2014 session, when it will analyze the Ombudsman's notification.

We are appealing to the Parliament and the Government to focus their efforts to improve the nation's fortunes on economic development, not on restricting fundamental freedoms.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.